Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady GIV ze dne 2.10.2014

5. října 2014 v 21:56 |  Zápisy z členských schůzí
Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady GIV ze dne 2.10.2014
dále jen "družstvo"
 1. Schůze byla zahájena místopředsedkyní družstva paní Annou Konšelovou dle pozvánky v 18,30 hod. Celkem se sešlo 19 členů Bytového družstva řadových domků řady GIV - dále jen členové družstva.

 1. Po zahájení schůze proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, při níž byly všemi přítomnými zvoleny:
Zapisovatelka - paní Šindelářová
Ověřovatel zápisu - paní Jílková

 1. Program mimořádné schůze Bytového družstva:
Odstoupení představenstva Bytového družstva, návrh a volba nového představenstva družstva a revizní komise, různé.
V souvislosti s úmrtím dosavadního předsedy družstva pana Ing. Lubomíra Vodičky (20.8.2014) byla svolána mimořádná schůze místopředsedkyní paní Annou Konšelovou. Hlavním bodem schůze byla volba nového předsedy a následně jeho zástupců a revizní komise.

Následovalo oznámení o odstoupení dosavadního představenstva Bytového družstva a představení nových kandidátů do představenstva. Navrženi byli 3 kandidáti: paní Iva Šindelářová, paní Anna Konšelová a pan Dan Vožický. Členové družstva byli vyzváni k doplnění dalších kandidátů - nikdo nebyl navržen.

Dále byli navrženi noví členové do revizní komise: paní Marie Sládková a paní Eva Vodičková

V následující volbě bylo zvoleno nové představenstvo družstva:
předseda Bytového družstva: paní Iva Šindelářová (17 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování, 0 proti)
místopředa Bytového družstva: pan Dan Vožický (19 hlasů pro, 0 se zdrželi hlasování, 0 proti)
místopředa Bytového družstva: paní Anna Konšelová (19 hlasů pro, 0 se zdrželi hlasování, 0 proti) - členka předešlého představenstva Bytového družstva)

Dále bylo hlasováno o nových členech revizní komise, přičemž byli zvoleni:
Paní Marie Sládková (19 hlasů pro, 0 se zdrželi hlasování, 0 proti)
Paní Eva Vodičková (19 hlasů pro, 0 se zdrželi hlasování, 0 proti)

Proti volbám nikdo neuplatnil námitku.

Členská schůze bere na vědomí výsledky voleb do představenstva Bytového družstva a revizní komise. 1. Úkoly následující bezprostředně po provedené volbě nového představenstva Bytového družstva.
 1. Nový předseda Bytového družstva zajistí provedení změny v OR, zapsání nových členů předsednictva Bytového družstva. Bylo hlasováno a jednomyslně schváleno, že náklady s tímto právním úkonem budou financovány z FO.
Zodpovídá: paní Šindelářová
 1. Dále oba bývalí místopředsedové Bytového družstva souhlasili s vykonáváním jejich dosavadní činnosti do doby, než bude nové předsednictvo zapsáno do OR. Týká se to především podpisu plateb za služby spojené s provozem družstva.
Zodpovídá: paní Konšelová, pan Procházka
 1. Stanovy. Dalším důležitým úkolem je úprava stanov Bytového družstva tak, aby byly v souladu s nově platným Občanským zákoníkem platným od 1.1.2014. Členská schůze jednomyslně schválila plánovaný rozpočet na právní pomoc cca 25.000,-Kč, který bude uhrazen z FO.
Zodpovídá: nově zvolené předsednictvo Bytového družstva
 1. Předání agendy. Paní Vodičková informovala členskou schůzi o tom, že veškerá agenda Bytového družstva nebyla zatím nikomu předána. Pan Pavel Ducháč - dočasně pověřený zastupující člen předsednictva nepřevzal žádné materiály. Dále souhlasila s tím, že povede pokladnu do konce roku 2014 a připraví předávací protokol potřebný k předání agendy družstva nově zvolenému předsedovi Bytového družstva.
Zodpovídá: paní Eva Vodičková
 1. O založení webových stránek Bytového družstva v souladu s novým Občanským zákoníkem byl požádán pan Dan Vožický.
 2. Plynovod. Na základě technické zprávy plynovodu v kolektoru je nutno vyřešit tyto nedostatky:
 • osvětlení koridoru - pan Mařík
 • označení plynoměrů jmenovkami - pan Vožický
 • uzemnění potrubí mezi HUP a plynoměry - pan Mařík
 • chránička potrubí před HUP - prověří pan Mařík
 • výměna uzávěrů plynu, aby splňovaly platnou normu - zadání Pražské plynárenské - paní Šindelářová
 1. Okapy. Paní Šindelářová informovala o opravě okapů, která proběhne během měsíce října. Závady byly zkonzultovány s realizační firmou a vyhodnoceny. Vzhledem k tomu, že okapy již nejsou v záruční lhůtě, bude při výběru firmy na opravu brán ohled na cenu a termín opravy k blížícímu se zimnímu období. Financování a realizace viz zápis z výroční členské schůze ze dne 4.6.2014. Před opravou budou všichni včas informováni, aby mohli na případné skryté vady upozornit.
Zodpovídá: paní Šindelářová
 1. Revize hromosvodů. Zajistit revizi hromosvodů.
Zodpovídá: předsednictvo Bytového družstva
 1. Revize komínů. Zajistit periodickou revizi komínů dle platné vyhlášky během měsíce října.
Zodpovídá: paní Šindelářová


Zapsala: Iva Šindelářová
Správnost zápisu ověřila: Hana Jílková
 


Aktuální články

Reklama